“MWEPỤ” N’ỤTỌASỤSỤ NNWOGHARỊ

Thecla Udemmadu, Nkiru Ugwu

Abstract


Nchọcha a nke isiokwu ya bụ “Mwepụ n'Ụtọasụsụ Nnwogharị” lebanyere anya n'ọnọdụ mwepụ dịka otu n‟ime agba mgbanwe n'ahịrịokwu Igbo ga. Mwepụ bụ mgbanwe n'ụtọasụsụ nke na-eme ka okwu dịbu n'agba ala pụọ ma mee ka ọ ghara ịpụta ihe n'agba elu ahịrịokwu ahụ. Atụ mwepụ n‟ụtọasụsụ nnwogharị gụnyere: ntimiwu, mbugharị nnara na orite na kwa mwepụ site n'oyiyi. Nchọcha a bu n'uche ịchọpụta ụdị mwepụ dị iche iche e nwere n‟ụtọasụsụ Igbo na kwa ọnọdụ ha n‟ebe ụtọasụsụ Igbo dị. Nchọcha a gbara mbọ iji ọmụmaatụ doro anya zipụta ụdị mwepụ atọ ndị ahụ dị iche iche n'ahịrịokwu Igbo ga, ma lebakwaa anya na nkebiahịrị kenkọwa ma kọwaa ụdị ya abụọ ndị bụ ahịrịisi na ahịrịnkwọ. Nchọcha a nwetara ngwa nchọcha ya site n'edemede nchọpụta dị iche iche ndị odee derela. Nchọcha a chọpụtara n‟ezie na e nwere ụdị mwepụ atọ kpọmkwem n'ụtọasụsụ nnwogha Igbo. N'ikpeazụ, nchọcha a site na nchọpụta ya kwenyere na ụmụ akwụkwọ ngalaba sayensị asụsụ ga-esite na ya mata ihe omimi banyere mwepụ na kwa ọnọdụ ya n'ebe ụtọasụsụ nnwogharị dị. A tụziri aro ka ndị nchọcha n'ọdịniihu lebanyekwuo anya n'isiokwu nchọcha a iji chọpụta ihe ndị ọzọ nchọcha a achọpụtaghị banyere isiokwu a.

Full Text:

PDF

References


Agbedo, C.U.(2000). General linguistics: An introductory reader. Nsukka ACE Resources Konsult.

Anagbogu, P.N, Mbah, B.M., & Eme, C.A (2010). Introduction to linguistics. Awka: Amaka Dreams.

Chomsky, N. (1957). Syntactic strucures. Mouton: The Hague.

Emenanjo, E.N (1978). Elements of modern Igbo grammar. Ibadan: Oxford University Press.

Jackendoff, Ray (1977). X-Bar syntax: A study of phrase structure. Cambridge: MIT Press.

Mbah, B.M. (2012). GB Syntax: A minimalist theory and application to Igbo. Enugu: CIDJAP Press.

Mbah, B.M & Mbah, E.E (2014). Atụtụ amụmamụ asụsụ. Nsukka: University of Nigeria Press.

Ndimele, O. M. (1991). A first course on morphology and syntax. Port Harcourt: Emhai Printing and Publishing.

Newton, G. (2011). “Accounting for do-support post-syntactically. Evidence from Irish”. Proceedings of the 32nd annual Pennsylvanian linguistics colloquim, Vol.15. Pennyslyvania: University of Pennsylvanian press, ihu 163-172.

Nwala, M.A. (2004). Introduction to linguistics: A first course. Abakiliki: Wisdom Publishers.

Nwala, M.A (2004). Introduction to syntax: The students’ guide. Abakiliki: Wisdom Publishers.

Ọnwụdiwe, G. (2015). Nkụzị ndị afọ nke anọ na Ngalaba Amụmamụ Igbo, Afrịka na Eshịa, Mahadum Nnamdị Azikiwe, Ọka.

Udemmadụ, T.N. (2014) Nkụzi na Ngalaba Amụmamụ Igbo, Afrịka na Eshịa, Mahadum Nnamdị Azikiwe, Ọka.

Waya, D.T. (2010). “Deletion in Tiv: A transformational analysis.” Akwụkwọ Ngụpụta maka nzere MA, Ngalaba Linguistics, Igbo na asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ, Mahadum Naịjirịa, Nsụka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.